ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ 

týkající se zpracovávání osobních údajů
 
Společnost Beautywood SK s.r.o. považuje za svou základní povinnost plně zajistit právo na ochranu osobních údajů při svých činnostech, - proto všemi prostředky, které máme k dispozici a všemi možnými způsoby se snažíme, abychom vaše údaje byly zpracovávány v souladu s nařízením EU 2016/679 („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), respektive v souladu s příslušnými platnými zákony. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů základní právní úpravy je zajistit transparentnost, máme v úmyslu v tomto dokumentu vás informovat o shromažďování, používání, přenosu a v neposlední řadě o ochraně vašich osobních údajů - se zvláštním ohledem na případy, kdy se v souvislosti s našimi výrobky a/nebo službami dostanete s námi do kontaktu prostřednictvím naší webové stránky nebo jiné mobilní aplikace.
Vyhrazujeme si právo ve stanovených intervalech aktualizovat a měnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby podmínky definované v tomto dokumentu odrážely vždy aktuální způsob zpracovávání osobních údajů, respektive aby byly plně v souladu s příslušnými právoplatnými zákonnými povinnostmi. V případě jakékoliv změny kteréhokoliv ustanovení podle výše uvedených, na naší webové stránce zveřejníme revidovanou verzi těchto zásad ochrany osobních údajů, proto vás prosíme, abyste pravidelně kontrolovali aktuální obsah těchto zásad ochrany osobních údajů.
 
Kdo jsme a jak se k nám dostanete? 
Beautywood SK s.r.o., sídlo: Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01, daňové číslo: SK2120542039, IČ: 50913611, a dále jen: „Beautywood SK s.r.o.” nebo „my”). Když jakýmkoliv způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, podle pravidel ochrany údajů jsme považováni za organizaci na zpracovávání údajů.
Ujišťujeme Vás, že vaše názory a komentáře jsou námi vítány a - pokud je to nutné - rádi vám poskytneme další informace o všech záležitostech týkajících se zpracovávání vašich údajů, proto neváhejte kontaktovat společnost Beautywood SK s.r.o.. Vašemu pověřenci pro ochranu osobních údajů pošlete e-mail na adresu:  info@imageskincare.sk Můžete nás také kontaktovat poštou nebo kurýrní službou na adrese Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01 – v nadpisu prosím uveďte: pro pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Beautywood SK s.r.o..
 
Osobní údaje jaké kategorie zpracováváme?
Obecně vaše osobní údaje požadujeme přímo od vás, takže při jejich shromažďování můžete ovlivnit, že jaký druh informace s námi sdílíte. Například poskytnete nám následující informace:
·  Při vytváření uživatelského účtu Beautywood SK s.r.o. nám poskytnete svou e-mailovou adresu, jméno a příjmení;
· Kromě toho na vaší osobní stránce na rozhraní Beautywood SK s.r.o. (Můj účet) můžete uvést i další informace, jako například: přezdívka, číslo mobilního telefonu, telefonní číslo pevné linky, datum narození, nejvyšší vzdělání, dodací adresa, sekundární e-mailová adresa, podrobnosti o kreditní kartě atd.;
· Když zadáte objednávku, poskytnete nám informace o kupovaném produktu, o vaší dodací adrese, fakturačních údajích, o zvoleném způsobu platby, telefonním čísle atd.
Máte možnost zaregistrovat se na rozhraní Beautywood SK s.r.o. také prostřednictvím Facebooku nebo Google. Pokud se rozhodnete pro kteroukoli z výše uvedených možností, vybraný odkaz vás přesměruje na stránku Facebook Admin/Google LLC, kde vás poskytovatel informuje o způsobu, jakým se budou zpracovávat údaje, které nám (Beautywood SK s.r.o.) byly od nich zaslány. Zásady ochrany osobních údajů společností Facebook a Google si můžete prostudovat kliknutím na následující odkazy:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy
S cílem zvýšit míru osobní spokojenosti online uživatelů a aby byly naše služby nabízené pro vás ještě více personifikované podle vašich preferencí, při vašich návštěv na našich webových stránkách a při používání naší aplikace pro smartphony můžeme shromažďovat a zpracovávat určité informace o vašem prohlížení a uživatelském chování. Více informací o podmínkách této činnosti naleznete v části níže, v kapitole o účelu zpracovávání dat.
Na naší webové stránce a v naší aplikaci pro smartphone můžeme ukládat a shromažďovat informace, které se zpracovávají prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií, v souladu s příslušnými pravidly pro soubory cookie.
Neshromažďujeme ani žádným způsobem nezpracováváme citlivé údaje klasifikovány jako zvláštní kategorie podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V souladu s tím neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné informace o nezletilých, kteří v době poskytnutí údajů byly mladší 16 let.
Jaký je účel a právní základ zpracovávání
Vaše osobní údaje můžeme použít pro tyto účely:
1.    Společnost Beautywood SK s.r.o. pro poskytování služeb  
Tento obecný účel zahrnuje v případě potřeby tyto oblasti použití:
· Vytvoření a správa uživatelského účtu v rozhraní Beautywood SK s.r.o.;
· Zpracovávání objednávek včetně i přijetí, lustrování, doručení a fakturace;
· Řešení případů souvisejících se zrušením objednávek nebo týkajících se jakýchkoliv záležitostí spojených s objednávkami zakoupeného zboží nebo služeb;
· Správa vrácených výrobků v souladu s platnými právními předpisy;
· Vrácení ceny zboží v souladu s platnými ustanoveními příslušných právních předpisů;
· Poskytování podpůrných služeb včetně zodpovězení jakýchkoliv otázek týkajících se produktů a služeb inzerovaných společností Beautywood SK s.r.o., nebo jakýchkoliv otázek týkajících se konkrétní objednávky.
Správa a zpracovávání vašich údajů pro uvedené účely bude ve většině případů nutné k uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a společností Beautywood SK s.r.o. Kromě toho, zpracovávání určitých údajů v této oblasti dále vyžadují i ustanovení právních předpisů, včetně daňových a účetních zákonů.
2.    Ke zlepšení našich služeb
Pracujeme na tom, abychom vám poskytli nejkvalitnější služby a zákaznické zkušenosti s nakupováním online. Potřebujeme k tomu mimo jiné shromažďovat a používat určité informace o vašich nákupních zvyklostech; z tohoto důvodu provádíme průzkum trhu přímo nebo s externími partnery a požádáme vás o vyplnění dotazníku o spokojenosti po konkrétní objednávce.
Tyto činnosti provádíme na základě našich oprávněných obchodních zájmů, přičemž však máme stále na zřeteli, aby vaše základní práva a svobody nebyly ohroženy v průběhu těchto činností.
3.    Pro marketingové aktivity
Rádi bychom vás informovali o nejnovějších nabídkách a novinkách o produktech, které vás zajímají. Za tímto účelem vám pravidelně zasíláme obecné a tematické informační bulletiny prostřednictvím našich elektronických kanálů (prostřednictvím e-mailu/SMS/mobilního oznámení/bannerů, ve formě vyskakujících zpráv/atd.) a informujeme vás o produktech, které jsou podobné produktům, které jste si dříve zakoupili nebo si chcete objednat, nebo o doplňkových produktech. Prostřednictvím našich webových stránek a mobilních aplikací bychom rádi zobrazily i další zásilky komerčního charakteru a individualizované nabídky. Abychom vám mohli poskytnout informace, které vás zajímají, na vytvoření uživatelského profilu můžeme použít určité informace o vašich nákupních zvyklostech (jako jsou zobrazené produkty/produkty přidány k seznamu oblíbených produktů/zakoupené produkty). Ve všech případech zajistíme, aby se taková zpráva a takové zpracovávání údajů provádělo v plném souladu s vašimi právy a svobodami a zaručujeme, že procesy a opatření používané při zpracovávání těchto údajů, nebudou mít pro vás žádné nepříznivé právní následky, vaše práva neomezují a významně neovlivňují.
Naši marketingovou komunikaci provádíme ve většině případů s Vaším předchozím souhlasem, který můžete udělit zaškrtnutím položky s obsahem „Chci dostávat oznámení o nejlepších nabídkách!“. Svůj názor můžete kdykoli změnit a svůj souhlas odvolat následujícím způsobem:
· změnou nastavení uživatelského účtu v nabídce „Můj účet/Upozornění a informační bulletiny“;
· otevřením odkazu „Chci zrušit odběr“ v dolní části zpráv, které od nás dostáváte; nebo
· kontaktováním společnosti Beautywood SK s.r.o. prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.
Některé z našich marketingových aktivit využíváme na podporu a rozvoj našich obchodních operací s odkazem na naše oprávněné obchodní zájmy. Však ve všech případech, kdy vzhledem k našim oprávněným obchodním zájmům používáme informace, které se vás týkají, činíme tak s maximální pečlivostí a ručením, že nedojde k porušení vašich základních práv a svobod. Kdykoliv však můžete požádat-využitím některého z výše uvedených metod, abychom ukončili zpracovávání vašich osobních údajů pro marketingové účely, a my se budeme snažit na tuto žádost plnit co nejdříve.
4.    Pro ochranu našich oprávněných obchodních zájmů
Mohou nastat situace, kdy si uplatnění našich práv a obchodních zájmů a ochrana našich obchodních činností může vyžádat přenos určitých informací. Takové situace mohou být mimo jiné:
· ochranné a další bezpečnostní opatření proti kybernetickým útokům, které ohrožují bezpečnost webových stránek a uživatele rozhraní společnosti Beautywood SK s.r.o.:
· opatření k zabránění a odhalení možných podvodných pokusů, včetně zaslání souvisejících informací příslušným orgánům a veřejné moci;
· opatření k řešení všech dalších rizik.
Naše oprávnění na výše uvedené typy správy a zpracovávání údajů vychází z našeho oprávněného obchodního zájmu na ochraně našich obchodních aktivit, přičemž neustále zaručujeme, že opatření, která přijímáme nebo připravujeme, zohledňují zásadu vyváženosti a proporcionality mezi našimi vlastními zájmy a vašimi základními právy a svobodami.
Kromě toho v některých případech správu a zpracovávání údajů provedeme z důvodu splnění našich právních závazků, zejména pokud je to nezbytné k zajištění zásad a hodnot požadovaných platným právem pro tuto transakci.
Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje se zpravidla uchovávají po dobu trvání uživatelského účtu Beautywood SK s.r.o. Můžete nás však kdykoli požádat o odstranění vašich určitých údajů, nebo o zrušení vašeho uživatelského účtu, na tuto žádost odpovíme bez výjimky s tím, že zároveň zajistíme, aby určité informace zůstaly uchovávány a chráněny - v souladu s požadavky zákona - i po ukončení vašeho uživatelského účtu.
Pokud nemáte uživatelský účet u společnosti Beautywood SK s.r.o., zpravidla jsme povinni uchovávat veškeré informace o objednávce po dobu 3 [tří] let od dokončení objednávky. Podobně, jak je uvedeno výše, mohou nastat situace, kdy v souladu s platnými zákonnými požadavky pro uchovávání a ochranu údajů v určitých případech jsme povinni zajistit uchovávání údajů i po uplynutí období tří let.
Komu posíláme vaše osobní údaje?
V určitých případech můžeme vaše osobní údaje poslat stranám v určitých skupinách sdílení, respektive jim poskytnout přístup k některými vašim osobním údajům, jsou to:
· naši partneři v oblasti průzkumu trhu;
· naši zákazníci v oblasti marketingu/telemarketingu;
· naši dodavatelé poskytující kurýrní služby a expresní poštovní doručení;
· partneři společnosti Beautywood SK s.r.o.;
· společnosti patřící do stejné skupiny jako společnost Beautywood SK s.r.o.
Abychom splnili naše zákonné povinnosti a chránili naše legitimní hospodářské zájmy, určité osobní údaje vydáme orgánům veřejné moci.
Plně zaručujeme, že soukromý subjekt identifikován jako třetí strana bude mít přístup k vašim údajům pouze při maximálním dodržování ustanovení právních předpisů týkajících se ochrany údajů, bezpečnosti informací a důvěrnosti, ve smluvním rozsahu stanoveném v dohodě, uzavřené s touto organizací.
Do kterých zemí posíláme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje v současnosti uchováváme a zpracováváme na Slovensku.
Mohou se vyskytnout případy, kdy vaše osobní údaje předáme organizaci se sídlem mimo území Maďarska. Tyto organizace mohou být na území Evropské unie i mimo, včetně i zemí, ve kterých ochrana osobních údajů podle úvah Evropské komise není zajištěna alespoň na úrovni rovnocenné s ochranou údajů v Evropské unii.
Ve všech případech podnikneme potřebné kroky a preventivní opatření, která jsou nezbytná pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů dotčených mezinárodním přenosem dat, aby byla zajištěna ochrana vašich dat a svoboda informací. Bezpečnost komunikace s poskytovateli služeb a jinými třetími stranami je vždy chráněna smluvními závazky a případně dalšími zárukami, jako jsou ustanovení rozhodnutí Evropské komise o obecnýchsmluvních podmínkách týkajících se předávání osobních údajů do třetích zemí a certifikační systémy jako je například Privacy Shield, bezpečnostní štít na ochranu předávání osobních údajů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými.
Můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktů, pokud máte další otázky týkající se zemí, do kterých se přenášejí vaše údaje, nebo o bezpečnostních opatřeních a zárukách, které uplatňujeme při takových přenosech.
Jak chráníme bezpečnost vašich osobních údajů?
Zavazujeme se plně zaručit bezpečnost vašich osobních údajů implementací technických a organizačních opatření v souladu se standardy.
Vaše osobní informace uchováváme na bezpečných serverech pomocí nejmodernějších šifrovacích algoritmů a mechanismů rozšiřování úložiště.
Na platby používáme služby na podporu plateb společnosti BPayment. Všechny informace o platbách jsou šifrovány technologií SSL.
Upozorňujeme, že - navzdory našemu nejlepšímu úsilí o ochranu vašich osobních údajů - bezpečnost informací přenášených přes internet a jiné veřejné sítě nikdy nelze považovat za úplnou a takové údaje mohou neoprávněné třetí strany získat podvodem a použít. Nejsme zodpovědní za zranitelnost nebo slabost jakéhokoliv systému, který není pod naší kontrolou.
Jaká práva máte?
Obecné nařízení o ochraně údajů vám uděluje několik práv, pokud jde o osobní údaje. Můžete požádat o přístup ke svým údajům, o opravu údajů, které jsou nesprávně uvedeny v našich záznamech nebo namítat proti zpracovávání vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost, vznést námitky u příslušného kontrolního orgánu nebo podat žalobu u příslušného soudu. V závislosti na situaci máte právo požádat o výmaz vašich osobních údajů, o omezení zpracovávání údajů a o uzamčení údajů a žádat zabezpečení přenositelnosti údajů.
Další informace o těchto právech naleznete v tabulce níže.
Chcete-li uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktů. Pokud chcete uplatnit svá práva, přečtěte si pozorně následující body:
Identifikace Přísně respektujeme důvěrnost všech záznamů obsahujících osobní údaje, proto svou žádost o takové záznamy pošlete na e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem u společnosti Beautywood SK s.r.o. Pokud použijete jinou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo ověřit vaši totožnost v rámci identifikačního procesu prostřednictvím dalších otázek.
Poplatky. Nebudeme účtovat poplatek za výkon vašich práv spojených s vašimi osobními údaji, až na výjimku, kdy vaše žádost o zpřístupnění údajů nebo přístup k nim není oprávněna, zbytečně se opakuje, je nepřiměřená nebo přehnaná. V takovém případě údaj nebo přístup k údajům se poskytne za přiměřený poplatek. Před zpracováváním vaší žádosti vás budeme předem informovat o všech poplatcích, které mohou vzniknout.
Lhůta pro poskytnutí odpovědi. Na všechny platné žádosti dáme odpověď maximálně do jednoho měsíce, s výnimkou, pokud žádost je výslovně složitá nebo pokud jste poslali více žádostí současně, v tom případě vám zašleme odpověď do tří měsíců. Pokud potřebujeme na zpracovávání vaší žádosti více než měsíc, budeme vás o tom určitě informovat. Cílem co nejpřesněji odpovědět na vaši žádost vás můžeme požádat, abyste poskytli více informací o tom, jaké informace nebo dokumenty potřebujete, čeho se týkají vaše obavy, pokud jsou. Tímto způsobem vám můžeme pomoci rychleji a čas potřebný na odpověď je kratší.
Práva třetích stran. Nejsme povinni odpovědět na vaši žádost, pokud plnění požadavky obsažené v žádosti by mělo za následek porušení práva nebo svobody jiného subjektu ochrany údajů, respektive třetí strany.

 

Dotčené právo Definice
Právo na přístup Můžete nás požádat, abychom:
· potvrdili, zda zpracováváme vaše osobní údaje;
· poskytli kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání dat;
· poskytli další informace o vašich osobních údajích, zejména o tom, jaké údaje máme k dispozici, o účelech zpracovávání údajů, s kým sdílíme tyto údaje, zda tyto údaje přenášíme do zahraničí, jak je chráníme, po jakou dobu uchováváme tyto údaje, jaká práva máte v souvislosti s těmito údaji, jak a jakou formou lze podat stížnost, a nakonec, odkud jsme získali vaše osobní údaje, pokud tyto informace jsme vám neposkytli před oznámením podle této části.
Právo na opravu Můžete požadovat, abychom opravili nebo doplnili nepřesné nebo neúplné osobní údaje o vás.
Před opravou nesprávně uvedených údajů můžeme zkontrolovat pravdivost nebo přesnost příslušných údajů.
Právo na výmaz, právo být zapomenut Můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů, ale pouze v případě, pokud
·  příslušný údaj již není potřebný pro účely zamýšleného dalšího zpracovávání, které byly deklarovány při sběru dat;  nebo,
· jste svůj souhlas stáhli (za předpokladu, že zpracovávání dat se zakládá výlučně na vašem souhlasu); nebo,
· uplatníte své právo na protest; nebo,
· příslušné osobní údaje byly nelegálně zpracovávány; nebo,
· vymazání příslušných údajů vyžaduje zákon.
Nejsme povinni vyhovět vaší žádosti o vymazání vašich osobních údajů, pokud je nezbytné zpracovávání vašich osobních údajů a odůvodněné z těchto důvodů:
· splnění povinnosti podle právních předpisů EU nebo členských států; nebo
· za účelem uplatnění, vymáhání nebo obhajoby právních nároků
Kromě výše uvedených mohou se vyskytnout okolnosti, za kterých nejsme povinni vyhovět vaší žádosti o vymazání vašich osobních údajů, vaši žádost však můžeme zamítnou především v případech uvedených výše.  
Upozorňujeme, že před uplatněním práva na výmaz podle této části se doporučuje, abyste si ze svého účtu Beautywood SK s.r.o.. stáhly a pak si uložili všechny dokumenty (pod tím se rozumí především faktury, záruční listy), které jsou spojeny s objednávkami přicházejícími od společnosti Beautywood SK s.r.o., bez ohledu na to, zda fakturační strana uvedená v objednávce jste byli vy nebo jiná osoba či organizace. Pokud výše uvedená opatření neučiníte před uplatněním svého práva na výmaz, tyto dokumenty se ztratí a společnost Beautywood SK s.r.o. už je nemůže vám nahradit, jelikož proces vymazání a ukončení účtu - se všemi jeho údaji a dokumenty - u společnosti Beautywood SK s.r.o. je nevratný, definitivní proces.
Právo na omezení zpracovávání údajů
(právo na blokování)
Můžete žádat, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů (to znamená, abychom zamkli vaše údaje), ale pouze v případě, pokud je splněna některá z následujících možností:
· pokud zpochybňujete přesnost svých osobních údajů, během období potřebného na jejich ověření; nebo,
.       pokud je zpracovávání údajů nezákonné a namítáte proti vymazání dat; nebo
· pokud příslušné údaje již nejsou zapotřebí pro účely, pro které byly shromážděny, ale jejich vymazání vylučuje předložení, výkon nebo ochrana některých právních nároků; nebo,
· pokud jste využili své právo namítat a ověření zákonnosti našeho jednání ještě nebylo ukončeno.
V případě uplatnění práva na zablokování jsme i nadále oprávněni používat vaše osobní údaje za předpokladu, že:
· jsme dostali váš souhlas k tomu; nebo,
· použití (existence) dotyčných údajů je nutné k uplatnění práva nebo oprávněného zájmu před soudem; nebo
· použití (existence) dotyčných údajů je nutné na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
Zabezpečení přenosnosti údajů
(Právo na přenositelnost údajů)
Můžete nás požádat, abychom poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, široce používaném, strojově čitelném formátu, máte dále právo tyto údaje poslat jinému poskytovateli, pokud
· zpracovávání údajů se uskuteční výlučně s vaším souhlasem a je založeno na smluvním zplnomocnění stanoveném ve smlouvě, která byla s vámi uzavřena; a
· zpracovávání údajů je automatizované.
Právo na protest Můžete kdykoliv namítat proti zpracovávání svých osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší vlastní situací, pokud se domníváte, že vaše základní práva a svobody to vyžadují oproti našim obchodním zájmům.
Můžete také kdykoliv a bez důvodu namítat proti zpracovávání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování uživatelů), pokud je to spojené s přímým marketingem; v takovém případě zpracovávání údajů bude co nejdříve ukončeno.
Provádění automatizovaných procesů  Jak dotyčná osoba, můžete požádat, abychom vás osvobodili od účinků rozhodnutí založených výhradně na automatizovaných procesech, ale pouze v případě,
· pokud by rozhodnutí přijaté takovýmto procesem mělo pro vás právní účinky; nebo
· pokud by to mělo na vás dosah v podobné významné míře.
Právo podle tohoto odstavce se nepoužije, pokud rozhodnutí, jako výsledek automatizovaného rozhodovacího procesu je:
· potřebné k uzavření nebo plnění smlouvy, která má být s vámi uzavřena; nebo,
·  pokud přijetí rozhodnutí umožňují právní předpisy Unie nebo členského státu, které také stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo
· pokud se to zakládá na vašem výslovném souhlasu.
Právo podat stížnost Máte právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů.
Národní kontrolní úřad příslušný ve věcech zpracovávání osobních údajů

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika)
E-mailová adresa: zodpovednaosoba@pdp.gov.sk
Aniž bylo porušeno vaše zákonné právo podat stížnost orgánu dozoru, žádáme vás, abyste nejprve kontaktovali nás, a zaručujeme, že uděláme vše pro mírové vyřešení vaší újmy.
 
Zpracovatelé údajů, jejichž Společnost využívá: účetní: b) informatik c) kurýr